VAK-lakia uudistetaan

04.06.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö uudistaa vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskevaa lakia. Uudistuksen tavoitteena on parantaa kuljetusten turvallisuutta, torjua mahdollisia ympäristövahinkoja sekä luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle. Uudistus selkeyttäisi ja yhtenäistäisi nykyistä vanhentunutta sekä osin epäselvää sääntelyä, ja parantaisi näin koko yhteiskunnan turvallisuutta. Ministeriö on lähettänyt lakiluonnoksen lausuntokierrokselle, joka päättyy 2.8.2021.

Konkreettisia muutoksia uudessa lakiluonnoksessa esitetään muun muassa VAK-kuljetusten valvontaan ja lain rikkomista koskeviin seuraamuksiin. Lisäksi luonnoksessa esitetään muutoksia VAK-kuljetuksien säilyttämistä koskevaan sääntelyyn, muun muassa tilapäiseen säilyttämiseen tarkoitettujen alueiden ja VAK-ratapihojen osalta.

Jatkossa olisi mahdollista pinota kaksi kuljetusyksikköä (konttia) päällekkäin. Tämä olisi sallittua vain, jos yksikön sisältämät aineet luokittuvat ympäristövaarallisiksi aineiksi eli käytännössä nimikkeisiin UN 3077 tai UN 3082. Pelastusviranomaisten esteetön pääsy vaarallisten aineiden ja niitä sisältävien lastinkuljetusyksiköiden luokse on varmistettava.

Kollit on tilapäisen säilytyksen aikana eroteltava sekä lastinkuljetusyksikössä ja kuormatilassa että niiden ulkopuolella, jos ne poistetaan yksiköstä tai kuormatilasta, vähintään sen mukaisesti, mitä yhteenkuormaamisesta VAK-lain nojalla määrätään. Käytännössä kuitenkaan esimerkiksi satama-alueella kolleja ei pureta lastinkuljetusyksiköstä, mutta maakuljetusten terminaaleissa tämä on tavallista, kun kolleja tilapäisesti säilytetään kuljetusvälineen vaihtumisen yhteydessä.

Pykälän 10 säännökset koskisivat sataman lisäksi nyt muitakin tilapäisen säilytyksen paikkoja. Lastinkuljetusyksiköt olisi erotettava toisistaan turvallisesti. Turvallinen erottelu kuitenkin riippuisi paikasta ja sen suomista mahdollisuuksista. Satama-alueella erottelusta säädettäisiin tarkemmin 11 §:ssä. Tarkoitus on myös, että lastinkuljetusyksiköitä ei siirrellä säilytyksen aikana, sillä kaikki käsittely lisää riskiä.

Pykälän 6 vaatimusten mukaan kiinnitettäisiin kuljetettavaa painelaitetta osoittava pii-merkki vain, jos se täyttää momentissa säädetyt vaatimukset. Jos kyse on vanhoista laitteista, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2001, olisi niille tehtävä uudelleenarviointi, jotta pii-merkki voidaan kiinnittää. Uudelleenarviointia ei kuitenkaan säädetä pakolliseksi, vaan tekniset vaatimukset täyttäviä vanhoja tuotteita voidaan käyttää edelleen kuljetukseen, mutta ne eivät nauti kuljettavien painelaitteiden vapaasta liikkuvuudesta ja käytöstä Euroopan unionin alueella. Käyttönä pidetään kuljettavista painelaitteista annetun direktiivin mukaan myös kuljetettavan painelaitteen täyttämistä, tyhjentämistä ja uudelleentäyttämistä.

Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.1.2022 samanaikaisesti uuden VAK-lain kanssa.

Lähde: lvm