Puutavara-auton kuljettajille riittää töitä

10.12.2020

Puutavara-auton kuljettajille riittää töitä

Metsähakkeen käytön kasvamisen vuoksi puutavara-autonkuljettajia tarvitaan lisää

Metsäteho on päivittänyt vuoteen 2025 ulottuvat metsäalan työvoimatarvelaskelmat ammatillisen koulutuksen saaneiden henkilöiden – metsurit, metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajat – osalta. Laskelmien mukaan työvoiman kokonaistarve nousee 600–1 200 henkilöllä vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2018 (14 300 henkilöä). Lisätarve kohdistuu sekä metsäkoneenkuljettajiin että puutavara-autonkuljettajiin ja selittyy erityisesti oletetulla metsähakkeen käyttömäärän nousulla.

Uusia työntekijöitä alalle tarvitaan keskimäärin 900–1 000 henkilöä vuodessa. Metsäkoneenkuljettajien keskimääräinen vuositarve on 380–450 ja puutavara-autonkuljettajien 300–340 uutta kuljettajaa. Metsureita tarvitaan 230 vuodessa. Uusien metsureiden ja metsäkoneenkuljettajien tarve vastaa melko hyvin vuonna 2018 valmistuneiden määrää. Puutavara-autonkuljettajien tarve sitä vastoin on selvästi valmistuneiden määrää suurempi.

Tulevia työvoimatarpeita tarkasteltiin kahden laskelmavaihtoehdon avulla. Laskelmassa I hakkuiden oletettiin säilyvän nykytasolla (68,9 milj. m3, vuonna 2018) ja laskelmassa II nousevan tiedossa olevien metsäteollisuuden investointien mukaisesti 75 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2025 mennessä. Metsähakkeen käytön oletettiin nousevan kummassakin laskelmassa Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti tasolle 15 milj. m3 vuonna 2025.

Savotta-laskelmat ovat laskennallinen tarkastelu metsäalan tulevasta työvoimatarpeesta seuraavan 5–10 vuoden ajanjaksolla. Aiemmat laskelmat ulottuivat vuosiin 2015, 2020 ja 2025. Laskelmien tuottama ajantasainen tieto työvoimatarpeesta tukee eri organisaatioiden toiminnan suunnittelua ja koulutuksen mitoitusta.

Laskelmien tuottama tieto uusien työntekijöiden keskimääräisestä vuotuisesta tarpeesta ei kuvaa suoraan koulutustarvetta. Koulutusmäärien mitoituksessa on otettava huomioon muun muassa koulutuksen läpäisyaste ja valmistuneiden siirtyminen muille aloille. Koulutuksen sisäänottotarve on näin ollen suurempi kuin esitetty uusien työntekijöiden tarve.

Lähde: Metsäteho Oy