Aliurakointi oli halvempaa kuin oma työ Rovaniemellä

25.03.2022

Rovaniemen kaupunki kilpailutti syksyllä 2018 sekä katujen ja puistojen että virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapidon. Molemmat kilpailutukset voitti Alltime oy. Reilun viiden vuoden katujen kunnossapidon alueurakan kokonaishinta oli lähes 16 miljoona euroa.
Alltime pitää kadut kunnossa sekä omalla työvoimalla että aliurakoitsijoita käyttäen. Alihankintaa toiminnasta voi olla Rovaniemen kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kaksi kolmasosaa.

Kunnossapitotöitä koneenkuljettajana Alltimelle tehnyt Juha Vaara vertasi opinnäytetyössään Lapin ammattikorkeakoululle pääurakoitsijan oman työn ja aliurakointina suoritettavan työn kustannuksia.
– Oli luonnollista tehdä insinöörityö tästä aihepiiristä, koska työnkuva oli tuttu, Vaara sanoo.

Vertailussa oli kaksi samantyyppistä talvihoitoreittiä, joista toista piti kunnossa Alltime, toista sen aliurakoitsija. Kustannuksia vertailtaessa ilmeni, että omatyö tuli pääurakoitsijalle 9,7 prosenttia kalliimmaksi kuin aliurakointi.

Pääurakoitsijan suurimmaksi kulueräksi oman työn kustannuksista nousi vakinaisen työntekijän palkka (43 %). Vaara kuitenkin katsoo, että vaikka työntekijä täytyy työllistää kokoaikaisesti, vakinaisuuden hyvän puolena on työntekijän sitoutuminen työhönsä. Vaaran mukaan työntekijöiden vaihtuvuus olisi todennäköisesti suurempaa, jos heidät kutsuttaisiin töihin vain tarvittaessa. Suuri vaihtuvuus puolestaan heikentäisi työstä suoriutumista.
– Työnjohto arvostaa suuresti pitkään alalla olleen koneenkuljettajan kokemusta ja osaamista.

Vakinaisten työntekijöiden palkkakuluja tasataan niin sanotulla pankkituntijärjestelmällä, johon kerätään työtunteja viikon ajalta. Vaara laskee, että työnantajalle syntyisi säästöä palkkamenoissa, jos tunnit kerättäisiin pitemmältä jaksolta, esimerkiksi kuukauden ajalta. Tällöin palkkakuluja saataisiin tasattua muun muassa pakkasjaksojen aikana, jolloin katujen kunnossapidolle ei ole niin suurta tarvetta kuin talven lauhemmilla sääjaksoilla.

Toiseksi merkittävin kulu kyseisessä vertailussa oli pääurakoitsijan urakassa käyttämä vuokratraktori.
Vaaran arvion mukaan pääurakoitsija voisi säästää traktorin kuukausikuluissa jopa 30 prosenttia edullisemmalla leasing-sopimuksella.

Opinnäytetyön tilanneen Alltime Oy:n työpäällikkö Tanja Jurvansuu toteaa, että työssä saatuja tuloksia voidaan pitää yleispätevinä. Tosin suhde aliurakoitsijan ja oman työn välisestä kannattavuudesta vaihtelee paikasta ja reitistä riippuen.
– Idea tähän selvitykseen lähti meiltä, koska halusimme saada kirjattua vertailutietoa. Toki meillä on ollut vahva tuntuma aikaisemminkin, että oma työ on kalliimpaa kuin aliurakoitsijan käyttö. Näitä asioita pohditaan koko ajan, ja reitti- ja kalustomuutoksia tehdään tarvittaessa, Jurvansuu sanoo.

Jurvansuun mukaan Suomen kaupungeilla ja kunnilla on kirjava käytäntö kunnossapidon toteutuksesta. Jotkut kunnat kilpailuttavat toimintoja enemmän, toiset vähemmän. Kilpailutuksen kohteina voi olla esimerkiksi vain tietyt kaupunginosat tai tietyt työt kaupungin huolehtiessa muista kunnossapitotöistä omalla työvoimallaan ja kalustollaan.

Työpäällikkönä Jurvansuu toivoisi kunnossapitoalalle enemmän osaavia tekijöitä.
– Tällä hetkellä heitä on vaikea löytää. Huoli tulevaisuudesta on aiheellinen.

Osasyynsä ammattitaitoisen väen vähyyteen on sillä, että urakoista saatavat hinnat ovat laskeneet viime vuosina.
– Rahan vähentyessä alalle on entistä hankalampaa saada tekijöitä, haettiinpa sitten omaa työvoimaa tai alihankkijoita, Jurvansuu sanoo ja kertoo seuranneensa hieman ihmetellen viimeaikaisia kilpailutuksia.

– On ymmärrettävää, jos pienemmissä urakoissa yritys hakee isompaa markkina-asemaa jopa väliaikaisella tappiollisella liiketoiminnalla, mutta laajempia työtilauksia ei voi siten toteuttaa.
Jurvansuu muistuttaa, että kaupunkeihin ja kuntiin luotu infrastruktuuri on osa kansallisvarantojamme.

– Yhteiskunnan pitää huolehtia investoinneistaan. Kunnossapito on lähellä ihmisten jokapäiväistä elämää, ja puutteet siinä tulevat välittömästi esille.

Vaara alkoi työskennellä opinnäytetyön tehtyään ja insinööriksi valmistuttuaan Pyhätunturilla kiinteistönhoitoyhtiö Huoltokeron toimitusjohtajana. Yritys on Alltimen tytäryhtiö.

Teksti ja kuva Timo Rehtonen