Ammattiautoilijat tyytymättömiä talvitienhoitoon – myös elinkeinoelämä huolestui tiestöstä

31.01.2023

Tammikuussa raskaalta liikenteeltä on ollut tie poikki useamman kerran muun muassa liukkauden takia.  Kyse on ollut keskeisistä pääteistä.

– Kun päätie ei ole tienhoidollisista syistä ammattiliikenteen käytettävissä, on talvihoito katsottava epäonnistuneeksi, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Tuoreessa SKAL-Kuljetusbarometrissä kuljetusalan yrittäjän näkemys pääteiden osalta on selvä: yli puolet 641 vastanneesta pitää talvihoidon tasoa riittämättömänä. Tyytymättömyys talvihoidon laatuun korostuu erityisesti muilla maanteillä, päätieverkon ulkopuolella. Talvihoidon tason riittämättömyyttä moitti jopa neljä viidestä vastaajasta (79 %).

Samansuuntainen viesti käy ilmi Kauppakamarin tuoreesta kyselystä. Yritykset pitävät perusväylänpitoa kaikkein tärkeimpänä tekijänä rahtiliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle. Huoli tieverkoston rapautumisesta toistui yritysten vastauksissa läpi Suomen ja perusväylänpidon tärkeys korostui ylivoimaisen selvästi Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnatussa saavutettavuuskyselyssä. Tavarakuljetusten kannalta jopa 65 prosenttia vastaajista ja työvoiman liikkuvuuden osalta 49 prosenttia vastaajista piti perusväylänpitoa tärkeimpänä tekijänä saavutettavuuden näkökulmasta. Kohonneet liikenteen kustannukset nähdään myös merkittävänä esteenä työvoiman saatavuudelle.

– Huoli tiestön kunnon rapautumisesta on laajaa ja toistui vastauksissa ylivoimaisesti läpi kyselyn. Eri alueiden saavutettavuus ja yhteyksien toimivuus on yrityksille pitkien etäisyyksien Suomessa perusedellytys ja perusväylänpidon merkitys on huomioitava yhtenä talouden toimintaedellytyksistä. Tiestön huono kunto aiheuttaa yrityksille lisääntyviä ongelmia, jotka näkyvät merkittävinä kuljetusten viiveinä, kasvavina kustannuksina, kaluston kulumisena ja rikkoutumisena ja yritysten heikkenevänä palvelukykynä, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Huonokuntoinen tiestö aiheuttaa ongelmia raskaalle liikenteelle ja lisää myös kuljetusyrityksien kustannuksia. Sohjoinen tie lisää polttoaineen kulutusta raskaalla kalustolla merkittävästi ja samassa suhteessa kasvavat ilmastopäästöt. Jopa kolmannes SKALin kyselyyn vastanneista kertoo polttoaineen kulutuksen kasvaneen huonokuntoisen tiestön seurauksena. Myös ajoaikojen pidentyminen, josta seuraavat vaikeudet noudattaa ajo- ja lepoaikalainsäädäntöä, ovat barometrissä kärkeen nousseita vaikutuksia.

Suomen tiestöllä on paljon korjausvelkaa ja tiet rapistuvat tällä hetkellä ennätysvauhtia. Päällystysmäärät jäivät jo viime kesänä hyvin alhaiselle tasolle ja tulevasta kesästä ennustaa Väylävirasto vielä heikompaa. Päällystämisen kustannukset ovat nousseet rajusti, ja talvella ilmaston muuttumisen myötä sääolot vaihtelevat paljon rapistuttaen tiestöä yhä kiihtyvämmällä tahdilla.

Lähde: SKAL-Kuljetusbarometri 1/2023 ja Kauppakamari